VERKIEZINGSPROGRAMMA

Geloof voor Vlissingen, samen geloven in een gemeente waarin plek is voor iedereen

Verkiezingen gaan over mensen. Over u en over mij. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op school, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons en onze manier waarop we (willen) samenleven. 

Wij geloven dat mensen geschapen zijn door God en dat Hij ons aan elkaar gegeven heeft om samen te leven. Om een samenleving te vormen. De ChristenUnie gelooft dat het in onze samenleving om veel meer gaat dan om geld en bezit. Het gaat vooral om zinvol leven, vrijheid en veiligheid.

In onze samenleving zijn normen en waarden niet vanzelfsprekend meer, economisch gezien hebben we de crisis achter ons gelaten, maar niet voor iedereen is dat voelbaar. De hervormingen van het zorgstelsel zijn ingrijpend geweest en mensen dreigen tussen wal en schip te vallen. De manier waarop we met elkaar de samenleving vormgeven, staat meer ter discussie dan ooit.

De ChristenUnie onderkent dit en vindt dat het daarom meer dan ooit belangrijk is om te geloven in een gemeente waar het niet meer gaat om ‘ik’ maar steeds meer om ‘wij’. In een politiek van draagkracht en draagvlak. Daarom gaan wij met dit programma van hoop de komende verkiezingen in. Een programma met plannen voor Vlissingen, Oost-Souburg en Ritthem en haar inwoners dat laat zien dat de ChristenUnie wil bouwen aan een samenleving waarin iedereen meetelt. 

De ChristenUnie:

 • Wil geloof een stem geven in Vlissingen, Oost-Souburg en Ritthem; 
 • Gelooft in de kracht van de samenleving: mensen, hun netwerken en hun organisaties. Samen maken mensen het verschil in onze gemeente;
 • Investeert in de toekomst van kinderen;
 • Strijdt voor sociale gerechtigheid, veiligheid en (geloofs)vrijheid;
 • Gaat voor een gemeentebestuur gericht op kerntaken en staat voor een betrouwbare, toegankelijke en transparante overheid.

1. Betrouwbare overheid

Bij de ChristenUnie staat de samenleving centraal. Een samenleving die niet het werk is van de overheid maar van mensen en maatschappelijke verbanden samen. De gemeente heeft dus een bescheiden rol en heeft vooral als taak de kracht in de samenleving te versterken en staat daarom naast mensen.

 • De bestuurders en de ambtelijke organisatie zijn betrouwbaar, toegankelijk en transparant. Ook waar het moeilijke beslissingen betreft die onze samenleving raken.
 • De ChristenUnie staat ervoor dat het gemeentebestuur zich inzet voor mensen die langs de zijlijn staan, zorg nodig hebben en voor wie het moeilijk is om financieel rond te komen.
 • De ChristenUnie vindt het belangrijk dat het gemeentebestuur het maximale doet voor werkgelegenheid, economie en voorzieningen in Vlissingen, Oost-Souburg en Ritthem.
 • De ChristenUnie staat voor een faciliterende overheid, waarbij het gemeentebestuur initiatieven van inwoners, ondernemers en organisaties activeert en ondersteunt. Regelgeving werkt hierbij regulerend en ondersteunend en mag niet remmend werken op initiatieven.
 • De uitgaven van de gemeente zijn zoveel mogelijk gericht op de kerntaken van de gemeente.
 • De ChristenUnie streeft naar een gezond huishoudboekje van de gemeente, dit betekent dat baten en lasten met elkaar in evenwicht zijn. Een positief saldo wordt aangewend voor het verlagen van de belastingdruk en het verkleinen van de gemeentelijke schuld.
 • De ChristenUnie is zich bewust van de moeilijke financiële situatie waarin de gemeente Vlissingen zich bevindt. Als gevolg van de artikel 12 status vraagt dit om scherpe financiële keuzes. Het uitgangspunt van de ChristenUnie hierbij is om inwoners te ontzien waar het gaat om gemeentelijke heffingen. De lasten zijn evenwichtig en naar draagkracht verdeeld over inwoners, ondernemers en bezoekers van de gemeente.
 • De ChristenUnie streeft naar verlaging van gemeentelijke heffingen. Door inwoners nadrukkelijk te betrekken bij scheiding van afvalstoffen en het terugdringen van afvalproductie kunnen de kosten voor afvalverwerking, en daarmee voor de afvalstoffenheffing, omlaag.  
 • De ChristenUnie gaat voor een betere samenwerking met de buurgemeenten Middelburg en Veere. Gezamenlijke gemeenschappelijke regelingen worden uitgebouwd en verbeterd.
 • Op termijn wordt er toegewerkt naar volledige samenwerking en dus herindeling als gemeente Walcheren. Vanwege het belang van samenwerking in de havens wordt ook de gemeente Borssele hierin betrokken.

2. Veiligheid

Als inwoners van Vlissingen, Oost-Souburg en Ritthem wilt u veilig kunnen leven. Helaas is dat niet vanzelfsprekend. De overheid heeft de plicht om inwoners te beschermen en criminaliteit te bestrijden. De ChristenUnie zet zich in voor een veilige stad om in te wonen, te werken en te recreëren.

 • De ChristenUnie pleit voor een verdubbeling van het aantal Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s). Het vergroten van hun zichtbaarheid in de stad, in wijken en op de dorpen (Wijk BOA) om zo in te kunnen zetten op meer toezicht en meer handhaving.
 • Illegale bewoning van panden en daaruit voortvloeiende onveiligheid voor bewoners en omwonenden wordt tegengegaan door de aanpak van verhuurders bij regelmatige wanpraktijken.
 • De ChristenUnie zet zich in tegen mensenhandel en prostitutie als gevolg van illegale bewoning, loverboy-praktijken en uitbuiting.
 • Gemeente, politie en GGD maken werk van de handhaving van vergunningplicht voor alle vormen van prostitutie. In Vlissingen komt een uitstapprogramma voor prostituees. Gemeente, politie en GGD maken gebruik van alle beschikbare middelen om een dergelijk uitstapprogramma laagdrempelig in te zetten en hieraan bekendheid te geven.
 • De gemeente zet zich in op het naleven van de leeftijdsgrens van 18 jaar bij alcoholverkoop middels voorlichting, ondersteuning van ondernemers en handhaving. 
 • De gemeente pakt vandalisme, criminaliteit, overlast en overtreding van verkeersregels aan middels handhaving om zo (het gevoel van) veiligheid te vergroten.

 

3. Zorg

De ChristenUnie gelooft in een samenleving die is gebaseerd op naastenliefde. Eén van de kenmerken van de samenleving van nu is dat bijna iedereen deel uitmaakt van één of meerdere netwerken van mensen. De ChristenUnie wil in Vlissingen bijdragen aan een samenleving waarin iedereen ertoe doet en meedoet.

 • De gemeente investeert in de eigen kracht van mensen en hun netwerk (samenredzaamheid). De ChristenUnie zet zich in voor een samenleving, waarin iedereen kan meedoen. Zij die aan de zijlijn staan of daar dreigen te belanden worden ondersteund.
 • De ChristenUnie ondersteunt initiatieven zoals Stichting Manteling. Deze zijn er om de mantelzorger te ontzorgen. De mantelzorger en zorgbehoevenden weten de weg te vinden naar ondersteuning. 
 • Zorgverleners kunnen een speciale ‘zorgprofessional op bezoek’ parkeerontheffing krijgen voor de uitvoering van hun zorgtaken.
 • Er moet ruimte blijven voor identiteitsgebonden zorgaanbieders.
 • Bij de uitvoering van de jeugdzorg staat het belang van het kind voorop: maatwerk en dichtbij mensen. 
 • Particuliere uitvoering van (jeugd)zorg wordt ondersteund, indien deze zijn getoetst. Er wordt niet geremd op initiatieven.
 • Wanneer jongeren binnen de jeugdzorg 18 jaar worden is er duidelijk welke hulp er voor hen beschikbaar is. Deze hulp sluit aan op hun persoonlijke behoeften en er is sprake van een doorgaande lijn.
 • Er zijn voldoende voorzieningen voor zwerfjongeren en deze zijn ook duidelijk in beeld. Ook willen we voorkomen dat er te veel postbusadressen ontstaan voor zwerfjongeren. De ChristenUnie wil dat deze ‘postbus-uitkeringhouders’ actief deel uitmaken van de samenleving. 
 • Er komt snel weer een geboortehuis in Vlissingen. De gemeente stimuleert en bemiddeld waar nodig.
 • Ouderen voelen zich thuis in Vlissingen. De gemeente Vlissingen heeft voorzieningen voor ouderen en ouderen weten goed waar zij terecht kunnen als zij zorg nodig hebben.
 • ChristenUnie Vlissingen onderschrijft het manifest waardig ouder worden. De ChristenUnie accepteert niet dat ouderen in Vlissingen eenzaam zijn. Contact tussen ouderen, burencontact en contact tussen ouderen en jongeren wordt gestimuleerd en waar nodig gefaciliteerd.

4. Gezin, jeugd en onderwijs

Kinderen en jongeren hebben de toekomst. De gemeente Vlissingen moet daarom inzetten op veilige gezinnen, veilige scholen en veilige buurten. De ChristenUnie wil dat kinderen die extra ondersteuning nodig hebben deze zoveel mogelijk dichtbij huis en school krijgen en dat de zorg past bij de identiteit van het gezin.

 • De ChristenUnie onderschrijft het belang van de Kenniswerf in Vlissingen. De gemeente Vlissingen blijft zich inzetten om samenwerking tussen ROC Scalda, Hogeschool Zeeland, Roosevelt Academy en ondernemers te stimuleren. Gestreefd wordt naar behoud en uitbreiding van de kenniswerf.
 • De gemeente overlegt met schoolbesturen over passende, duurzame onderwijshuisvesting in Vlissingen en Oost-Souburg. Bij de inrichting van schoolgebouwen staat een omgeving, waarin ieder kind op een prettige en voor hem of haar passende wijze kan leren centraal. Beperkte financiële middelen van de gemeente Vlissingen op de korte termijn mogen nooit een reden zijn om concessies te doen aan deze doelstelling. Voor de nieuwbouw van CBS de Burcht-Rietheim en OBS Tweemaster-Kameleon in Oost-Souburg wordt het budget verruimd, wanneer blijkt dat dit vanuit onderwijs oogpunt noodzakelijk is. De ontwikkeling van kinderen staat te allen tijde voorop, zij zijn immers de toekomst van onze gemeente.  
 • De ChristenUnie zet zich in voor een veilige schoolomgeving. Schoolpleinen zijn pleinen waar sociale veiligheid en lerend spelen centraal staan. Ook is er aandacht voor groen op en rond de schoolpleinen.
 • Ieder kind vanaf 4 jaar moet op een veilige manier de route van huis naar school te voet of op de fiets kunnen afleggen. Bij de (her)inrichting van de schoolomgeving zijn autoluwheid en een fietsvriendelijke inrichting, waarin kinderen kunnen leren omgaan met verkeer, belangrijke pijlers. 
 • De ChristenUnie wil samen met Veilig Verkeer Nederland werk maken van verkeersveilige schoolomgevingen voor iedere basisschool en middelbare school in de gemeente. Naast weginrichting wordt daarbij ingezet op gedragsbeïnvloeding en verkeerseducatie. De ChristenUnie wil in de komende 4 jaar, samen met schoolbesturen, kinderen, ouders en omwonenden, rondom iedere school in de gemeente Vlissingen een veilige schoolomgeving creëren. 
 • De ChristenUnie zet zich in voor een gezonde schoolomgeving, het programma “Europees schoolfruit” wordt ondersteund. Er komt extra aandacht voor de gezonde schoolkantine op het voortgezet onderwijs.
 • Iedere leerling in Vlissingen komt in aanraking, zowel op de basisschool als op de middelbare school, met anti-pestprogramma's. Ook binnen verenigingen is er aandacht voor pesten.
 • De maatschappelijke stage vindt de ChristenUnie belangrijk, zodat jongeren al vroeg leren om iets voor de ander te betekenen. Initiatieven hiervoor worden gesteund, waarbij de ChristenUnie contact tussen jongeren en ouderen extra wil stimuleren.

5. Werk en Inkomen

Het hebben van werk is belangrijk. Ons werk is de plek waar talent en verantwoordelijkheid tot hun recht komen. Gelukkig is de werkloosheid de afgelopen jaren gedaald en is er meer werk in Vlissingen. Voor te veel mensen is het echter nog steeds moeilijk om aan een baan te komen, daarnaast zijn er te veel mensen die ondanks een baan dichtbij of onder de armoedegrens leven. De ChristenUnie vindt dat niemand in de gemeente Vlissingen aan zijn of haar lot mag worden overgelaten. Specifieke aandacht moet hierbij ook uitgaan naar 50-plussers: De 50-plussers van nu waren de jongeren van vroeger en hebben onze gemeente gemaakt tot wat het nu is. 

 • Bij de uitvoering van het minimabeleid worden bestaande regelingen gelijkgetrokken met de regelingen van de aangrenzende gemeenten Veere en Middelburg.
 • Inwoners van Vlissingen, Oost-Souburg en Ritthem die afhankelijk zijn van de voedselbank worden niet belemmerd door de fysieke afstand tot een voedselbank of voorziening. Initiatieven hiervoor worden ondersteund. Er is aandacht voor afstemming en coördinatie.
 • Orionis is een vangnet voor mensen die het niet redden op de arbeidsmarkt: de cliënt staat centraal. Als organisatie gaat Orionis doelmatig en efficiënt om met de beschikbare middelen. Zo min mogelijk geld wordt ingezet in de organisatie: inzet van middelen is zoveel mogelijk gericht op de cliënt.
 • Bestrijding van jeugdwerkloosheid is topprioriteit. Jongeren met een startkwalificatie hebben in Vlissingen voldoende perspectief op werk en inkomen om zo een zelfstandig bestaan op te bouwen. 
 • De (toegang tot) schuldhulpverlening, met kortere wachttijden wordt verbeterd. Samenwerking tussen partijen is van groot belang om het onnodig oplopen van schulden te voorkomen. Uithuisplaatsingen wordt voorkomen, zeker wanneer er kinderen bij betrokken zijn. De ChristenUnie streeft naar een vernieuwende aanpak ten aanzien van budget coaching, waarbij het uitgangspunt is dat voorkomen beter is dan genezen. In de schuldhulpverlening staat persoonlijke begeleiding en een integrale aanpak centraal. 
 • Teveel oudere werknemers zitten thuis na jarenlang actief te zijn geweest in het bedrijfsleven. De ChristenUnie is van mening dat verplicht en nodeloos solliciteren demotiverend is voor mensen. Vrijwilligerswerk is ook werk en mag met behoud van uitkering worden uitgevoerd.
 • De ChristenUnie wil inzetten op omscholing van oudere werknemers, zodat zij hun kwaliteiten en levenservaring kunnen inzetten in de zorg en in het onderwijs.
 • De ChristenUnie wil aandacht geven aan een gemengde personeelssamenstelling, waarbij werknemers met diverse leeftijden samenwerken binnen teams en organisaties.

6. Toerisme / recreatie, cultuur en sport

Als stad aan Zee is Vlissingen een aantrekkelijk plaats om in te recreëren, zowel voor toeristen als voor bewoners. De ChristenUnie onderschrijft het toeristisch karakter van Vlissingen en wil voorzieningen, evenementen, cultuur en sport toegankelijk laten zijn voor iedere inwoner en bezoeker met respect voor ieders overtuiging en met respect voor natuur.

 • De toeristische mogelijkheden van Vlissingen als maritieme stad worden maximaal benut. De ChristenUnie is voor het faciliteren van evenementen en toeristische activiteiten. 
 • De ChristenUnie is voor het uitbreiding van verblijfsmogelijkheden voor toeristen in zowel de stad als in het buitengebied. Bestemmingsplannen bieden ruimte voor initiatieven van ondernemers en inwoners.
 • De ChristenUnie is voorstander van levensvatbare initiatieven in het Nollegebied, waarin toeristen kunnen overnachten en ontspannen in een natuurlijke omgeving en ondernemers kunnen ondernemen. Voorwaarde is wel dat deze binnen de richtlijnen van het bestemmingsplan en de kustvisie blijven. Behoud en uitbreiding van natuur-recreatie voor de inwoners staat voorop.
 • Toerisme vormt een belangrijke bron van inkomsten voor veel ondernemers. De aanwezigheid van een uitgebreid en divers aanbod van horeca vormt de motor van toerisme en recreatie in de gemeente. De ChristenUnie is van mening dat de gemeente hiertoe een gunstig ondernemersklimaat schept.
 • Vanwege het belang van toerisme voor Vlissingen is de ChristenUnie voor het openhouden van een VVV-vestiging in de stad. Bezoekers en toeristen worden hier geïnspireerd en geïnformeerd over de stad en de omgeving.
 • Vlissingen, Oost-Souburg, Ritthem en het buitengebied vormen een aantrekkelijke omgeving om in te kunnen bewegen, sporten en te recreëren. Zowel voor inwoners als voor bezoekers van buiten de gemeente.
 • Kunst en cultuur zijn voor kinderen en jongeren in Vlissingen toegankelijk om zo talent te kunnen ontdekken en ontwikkelen. De gemeente faciliteert particuliere muziekdocenten om hun aanbod centraal inzichtelijk te maken.
 • Subsidies worden doelmatig ingezet. Verenigingen worden ondersteund in hun eigen kracht en getraind in zelfredzaamheid. De gemeente richt een verenigingsloket in om verenigingen hierin te faciliteren.
 • De ChristenUnie is voorstander van het voortbestaan van de Piek, maar de Piek is zelfverantwoordelijk voor de financiële gezondheid van het poppodium. Daarbij is het wel van belang dat er vanuit de gemeente ondersteuning is voor de faciliteit van oefenruimtes voor (beginnende) bands.

7. Economie

De lokale overheid speelt, samen met kennisinstellingen, het bedrijfsleven en andere overheden, een belangrijke rol in de versterking van de regionale arbeidsmarkt en de economie. Een sterke economie is een randvoorwaarde en een middel om andere doelen te realiseren. Een economie is volgens de ChristenUnie pas gezond als iedereen een kans krijgt en verantwoordelijkheid neemt.

 • Innovatief ondernemerschap wordt gestimuleerd. DOK41 moet een broedplaats blijven voor jonge, creatieve en innovatieve ondernemers. Samenwerking met onderwijsinstellingen en ruimte om te ondernemen zijn voor de ChristenUnie belangrijke elementen. 
 • De ChristenUnie zet zich in voor het faciliteren van ondernemers en het verminderen van regeldruk om te kunnen ondernemen. De gemeente stelt een ondernemersloket open om ondernemers hierin te ondersteunen.
 • De grond van Britannia wordt zo snel mogelijk bebouwd. De ChristenUnie is voorstander van een toeristische bestemming van deze grond.
 • De ChristenUnie steunt de komst van de marinierskazerne en de ontwikkeling van de lokale economie hierdoor. De ChristenUnie wil zich inzetten voor huisvesting, onderwijs en werkgelegenheid voor gezinsleden van mariniers zodat zij zich binnen de gemeente Vlissingen kunnen vestigen.
 • Om de binnenstad vitaal en levendig te houden is de ChristenUnie voorstander van een verkleinde binnenstad waarin het winkelaanbod in een kleiner gebied is geconcentreerd. De binnenstad moet zich richten op kleine ondernemers met een onderscheidend aanbod, Retail-startups worden gefaciliteerd in de binnenstad. 
 • Er wordt een nieuwe doorgang gecreëerd door de Fonteyne om zo weer logische looproutes te creëren en geïsoleerde delen van de binnenstad aan elkaar te verbinden.
 • In de binnenstad is ruimte voor een vernieuwend winkelaanbod, waarbij kleinschalige horeca en winkelaanbod worden gecombineerd. Dit stimuleert de levendigheid en daarmee de uitstraling van de binnenstad.
 • Het schoonhouden van de binnenstad verdient meer aandacht vanwege het economisch belang, samen met ondernemers wordt de uitstraling aangepakt. Een schone aantrekkelijke binnenstad trekt meer bezoekers aan en schept een prettiger ondernemersklimaat.

8. Duurzaamheid

Wij hebben de taak om zorgvuldig om te gaan met de schepping. Vervuiling van de lucht, verspilling van materialen en uitputting van hulpbronnen vormen een grote bedreiging voor de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid. De ChristenUnie zet daarom in op een snelle en volledige energietransitie binnen één generatie.

 • De ChristenUnie is voorstander van initiatieven van inwoners om woningen te verduurzamen. De gemeente Vlissingen participeert dan ook in landelijke en provinciale subsidieregelingen welke verduurzaming van de bestaande woningvoorraad mogelijk maken. Inwoners worden gestimuleerd om hun eigen energie op te wekken en (bijvoorbeeld als coöperatie) te fungeren als energieproducent.
 • In projecten, waarbij de gemeente opdrachtgever is, wordt extra rekening gehouden met de natuur. Zoals de aanleg van groene daken, bomen en struiken in de straat, nestgelegenheid voor dieren.
 • De inkoop van energie voor gemeentelijke gebouwen is volledig duurzaam en eerlijk. Waar mogelijk worden gemeentelijke gebouwen volledig zelfvoorzienend.
 • Werknemers van de gemeente worden gestimuleerd de fiets te gebruiken voor woon-werkverkeer. Vestiging van ambtenaren welke werkzaam zijn bij de gemeente Vlissingen binnen de gemeentegrenzen wordt gestimuleerd, dit versterkt de binding met de gemeente en zorgt voor een lagere milieubelasting voor woon-werkverkeer.
 • Het wagenpark van de gemeente Vlissingen vergroend. Nieuwe voertuigen welke worden aangeschaft zijn elektrisch.
 • Alle sociale huurwoningen worden energieneutraal in 2030 (zogenaamde “nul-op-de-meter” woningen).
 • De ChristenUnie wil de afhankelijkheid van aardgas de komende decennia afbouwen. In nieuwbouwprojecten worden geen gasaansluitingen meer gerealiseerd. Voor bestaande bouw moet de gemeente onderzoeken of er mogelijkheden ontstaan om op wijkniveau alternatieve warmtebronnen aan te bieden waardoor gasaansluitingen kunnen verdwijnen.

9. Wonen en ruimte

De openbare ruimte is van ons allemaal. Vanouds beheert de gemeente de ruimte, maar dat kan ook heel goed door of samen met bewoners worden gedaan. Als de bewoners het zelf doen, wordt de kwaliteit van het groen hoger en de wijk leuker: de wijk wordt beter onderhouden en het versterkt de sociale samenhang. Evenzo belangrijk is een goed en betaalbaar huis in een prettige wijk. 

 • De ChristenUnie streeft naar een aantrekkelijk leefklimaat in alle straten, wijken en dorpen binnen de gemeente Vlissingen. Om diversiteit in wijken te bevorderen is de ChristenUnie voorstander van een mix van koop- en huurwoningen in wijken, tevens is zij voorstander van een mix tussen gezinnen en ouderen. Kleinschalige voorzieningen voor ouderen worden daarom binnen bestaande woonwijken gerealiseerd en geïntegreerd.
 • Regelgeving en bestemmingsplannen binnen de gemeente Vlissingen bieden ruimte voor realiseren van aanleunwoningen of soortgelijke initiatieven.
 • Braakliggend terrein vormt geen visitekaartje voor de gemeente. De ChristenUnie streeft dan ook naar invulling van braakliggend terrein. Dergelijke terreinen lenen zich uitstekend voor vernieuwende woonvormen, zoals de komst van zogenaamde tiny houses. Bewoners worden intensief betrokken bij de vormgeving van hun buurt.
 • Nieuwe woningen zijn levensloopbestendig. Bij renovaties van woningbouw wordt hiermee ook rekening gehouden.
 • De huisvesting voor ouderen wordt gehandhaafd en indien mogelijk versterkt. De ombouw van de zware plaatwerkerij tot woonzorgcentrum is een uitstekend voorbeeld, waarbij industrieel erfgoed wordt herbestemd.
 • L’Escaut blijft investeren in betaalbare sociale woningbouw. De corporatie blijft hierbij ook aandacht geven aan scheefwonen en de doorstroming binnen de huurmarkt stimuleren en faciliteren.
 • Woningbouwprogramma’s, studentenhuisvesting en vestiging van onderwijsinstellingen worden intergemeentelijk beter op elkaar afgestemd. Dit om er samen en als regio beter van te worden.
 • Het maritieme karakter van Vlissingen wordt bevorderd. Bij nieuwbouw en stadsinrichting staat het maritieme DNA van Vlissingen centraal.
 • Oost-Souburg en Ritthem hebben beiden een eigen karakter. De ChristenUnie wil het karakter van de dorpen behouden en versterken. Het voorzieningenniveau van de dorpen welke zorgen voor sociale samenhang, levendigheid en ondernemerschap wordt behouden.
 • Bewoners maken straten en buurten tot wat ze zijn. De ChristenUnie wil bewonersinitiatieven aanjagen en ondersteunen waar het gaat om het in standhouden van voorzieningen, wijkverbetering en onderhoud van openbaar groen. De gemeente Vlissingen kan hierbij faciliterend optreden met inzet van expertise, materialen en co-financiering. De inzet van wijktafels wordt gecontinueerd.
 • Een schone en onderhouden openbare ruimte verhoogt het woonplezier en de sociale veiligheid. De ChristenUnie pleit voor aandacht voor het achterstallig onderhoud in de ruimte. Initiatieven vanuit de bevolking voor vergroening van de ruimte worden ondersteund.

 

10. Mobiliteit

Mobiliteit brengt mensen bij elkaar en is nodig voor een sterke economie. Mobiliteit mag steeds minder negatieve impact hebben op de kwaliteit van onze leefomgeving en de leefbaarheid. De ChristenUnie kiest voor verduurzaming van de mobiliteit en het vermijden van overbodig verkeer. Nadrukkelijk kiest de ChristenUnie voor de fiets in de gemeente Vlissingen.

 • Als het gaat om mobiliteit dan streeft de ChristenUnie naar een verduurzaming van vervoer. Dit zorgt niet alleen voor een gezondere maar ook voor een prettigere uitstraling van de leefomgeving.
 • Vlissingen moet een fietsvriendelijke gemeente zijn. De ChristenUnie wil fietsen stimuleren door de positie van de fietser te verbeteren. Concreet wordt hierbij gedacht aan: het vaker op groen zetten van verkeerslichten voor fietsers, de aanleg van veilige fietsroutes van voldoende breedte en het uitbreiden van veilige stallingsmogelijkheden, inclusief oplaadpunten, voor fietsen.
 • Bij de inrichting van wegen moet meer aandacht komen voor de positie van de fietser. Fietsers mogen niet worden ingezet als verkeersremmende maatregel op wegen die zijn voorzien van een fietsstrook, zeker als het gaat om kinderen op schoolroutes. 
 • Op de boulevards komen ter hoogte van de Coosje Buskensstraat  zebrabaden. Enerzijds om wandelaars te faciliteren, anderzijds om de verkeersveiligheid te bevorderen. 
 • De boulevards blijven op gezette tijden autovrij.
 • Verkeersonveilige situaties worden aangepakt. Hierbij gaat het niet om het aantal incidenten, maar om het gevoel van onveiligheid van frequente gebruikers. Bij de aanpak van verkeersonveilige situaties wordt daarom op interactieve wijze samengewerkt met gebruikers, voordat maatregelen worden bedacht en uitgewerkt. Concreet wordt aandacht gegeven aan de kruising Burgemeester Stemerdinglaan - Lekstraat - Oranjeplein in Oost-Souburg en de kruising Coosje Buskensstraat - Badhuisstraat. Hierbij is de ChristenUnie voorstander van het instellen van tweerichtingsverkeer in de Coosje Buskensstraat (van en naar de boulevard). 
 • De ChristenUnie wil elektrisch rijden stimuleren. Alle betaald parkeerterreinen worden uitgerust met elektrische oplaadpunten, hierbij groeit het percentage oplaadpunten de komende jaren mee met het marktaandeel van de elektrische auto. Ook in woonwijken neemt het aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s toe. Dit mag niet enkel gebeuren op basis van de vraag van autobezitters. Zichtbaarheid van oplaadmogelijkheden kan een impuls geven aan elektrisch rijden.
 • Vervoersinitiatieven van particulieren en ondernemers die een bijdrage leveren aan een verduurzaming van mobiliteit worden toegejuicht en waar mogelijk ondersteund en gefaciliteerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan deelauto’s of deelfietsen.
 • De ChristenUnie maakt zich sterk voor instandhouding van openbaar vervoer naar en binnen de gemeente Vlissingen. Het openbaar vervoer is overal toegankelijk voor visueel- en lichamelijk gehandicapten. 
 • Nieuwe initiatieven voor collectief toeristisch vervoer, zoals de zonnetrein, worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Nadrukkelijk wordt hierbij samengewerkt met de Provincie Zeeland en de gemeenten Middelburg en Veere. Om toeristen op een laagdrempelige en aantrekkelijke manier van en naar Vlissingen en over Walcheren te laten reizen, anders dan met hun eigen auto.
 • De bereikbaarheid van Vlissingen via de weg en over het spoor verdient blijvende aandacht. De doorstroming van de A58 en vanuit Oost-Souburg naar Vlissingen en de kust en vanuit Oost-Souburg en Vlissingen naar de A58 wordt verbeterd. Auto’s staan nu te lang stil op de invalswegen in Vlissingen.
 • Verkorten van de wachttijden voor de spoorbomen in Vlissingen. Spoorbomen sluiten nu vaak te vroeg, waardoor automobilisten en fietsers onnodig lang worden opgehouden.
 • De bloktijden voor de bruggen over het Kanaal van Walcheren worden gehandhaafd. Doorstroming over de weg prevaleert boven de doorstroming voor scheepvaart, zeker in de spits.